'שמם אדם'

27. אתחלתא דגאולה

נושאי הפרק

"הנה אנכי שֹלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"

בדורנו כבר זכינו לראות באתחלתא דגאולה, אך עדיין לא זכינו לגאולה השלימה, להתגשמות חזון הנביאים במלואו ולביאת משיח צדקנו. יש לדעת שהגאולה תלויה גם בתיקון חיי המשפחה בעם ישראל. כך מבואר בספר "תנא דבי אליהו", שלימד אליהו הנביא זכור לטוב את רב ענן, כשהיה מתגלה אליו-

תדע לך שכן, שאין ישראל נגאלין אלא אם כן פרין ורבין והוין מליאי של עולם, שנאמר כי ימין ושמאל תפרוצי וגו' (ישעיה נד ג). [תנא דבי אליהו זוטא (איש שלום), פרשה יד]

וכן מלמדנו רבי תנחום ברבי חייא בשם רבנן במדרש רבה-

אמר רבי תנחום ברבי חייא ואמרי לה בשם רבנן: אין מלך המשיח בא עד שיכלו כל הנפשות שעלו במחשבה להבראות, ואלו הן האמורות בספר של אדם הראשון. הדא הוא דכתיב- (בראשית ה) 'זה ספר תולדות אדם'. [ויקרא רבה (וילנא), פרשת תזריע, פרשה טו, אות א]

את הסיבה לכך שהגאולה השלימה תלויה במצות פריה ורביה, מלמדנו רבי אסי במסכת יבמות. הגמרא במסכת יבמות דורשת את הפסוק בספר ישעיה-

כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. [ישעיה פרק נז פסוק טז]

וכך דרש רבי אסי

אמר רבי אסי: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר 'כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי' [תלמוד בבלי, מסכת יבמות, פרק שישי, דף סג עמוד ב]

ומבאר רש"י את דברי רבי אסי

עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. שבאותו אוצר ששמו 'גוף'. אוצר יש ושמו 'גוף', ומבראשית נוצרו כל הנשמות העתידות להולד ונתנם לשם [עבודה זרה, ה עמוד א]. חדר. כי 'גוף' שם מקום המיוחד לנשמות העתידים להיות נולדים.

כי רוח מלפני יעטוף. הרוחות שלפני, שגזרתי להיות נולדים קודם, יעטוף- מעכב את הגאולה. דקרא בגאולה כתיב- 'כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף' וגו', ונשמות שאני עשיתי יעטוף. ומסיפיה לרישיה מדריש: 'יעטוף' כמו (בראשית ל) 'הָעֲטֻפִים ללבן' [נדה יג עמוד ב], 'כי לא לעולם אריב'- לאחר זמן הגאולה, 'ולא לנצח אקצוף'- מלגאול, כי רוח אשר לפני- נשמות שבגוף, 'יעטוף'- הוא המאחר, כמו 'הָעֲטֻפִים ללבן' (בראשית ל), ונשמות שאני עשיתי. [ליקוטי רש"י, יבמות, דף סג עמוד ב] 

למדנו מדברי רבי אסי, שהנשמות שעלו במחשבה להיבראות ועוד לא נולדו מעכבות את הגאולה. מכיון שהגאולה השלימה תלויה גם בקיום מצות פריה ורביה כהלכתה, מוטל עלינו להתחיל ולהשתדל בתיקון חיי המשפחה בעם ישראל, ומשמים יסייעו בידינו. כך לימדנו רבי יסא במדרש רבה-

פתחי לי. רבי יסא אמר: אמר הקדוש ברוך הוא לישראל- בני, פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרֹניות נכנסות בו. [שיר השירים רבה (וילנא), פרשה ה, אות ב]

וכיון שהבא ליטהר מסייעין בידו, בודאי יצליח ה' את דרכנו. ויקוים בנו מאמר הנביא ישעיה-

"כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". [ישעיה, יא, ט]

דילוג לתוכן