'שמם אדם'

11. דחיה עבור שידוך הגון יותר

נושאי הפרק

דחיה עבור שידוך הגון יותר אחרי גיל עשרים

בפתח הדברים נציין כי המושג 'שידוך הגון' הינו מושג הלכתי אישי והוא משתנה מבחור אחד למשנהו. הקביעה מהו 'שידוך הגון' תלויה בצרכיו, רגשותיו ומטרותיו של כל בחור, וכבר למדונו חכמים במסכת ברכות 1 "שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה". 

המהר"ם שיק דן בשתי שאלות מהותיות הנוגעות בדחיית שידוך אחרי גיל עשרים-

א) האם מותר לאדם לדחות את נישואיו עבור שידוך הגון יותר?

ב) מה הדין בדחיית שידוך כדי לא לבטל יראת שמים? 2 

ואי מתרמי לאיש בן כ' שידוך ומובטח לו אם ימתין עוד איזה שנים יוכל לעשות שידוך הגון. וגם אם יעשה שידוך הראשון יש לחוש לביטול תורה ויראה. אי מחוייב לעשות דוקא כשהוא בן כ'. [מהר"ם שיק, תרי"ג מצוות, בראשית, מצוה א, פריה ורביה, אות ט]

נפתח בדברי המהר"ם שיק על דחיה עבור שידוך הגון יותר.

מטעם הראשון הואיל ויהא יכול לעשות לאחר זמן שידוך יותר הגון. הנה זה תליא בפלפול שכבר פלפל החכם צבי בסימן ק"ו, ומסיק שם דבב' מצוות לפניו, אחד גדולה ואחד קטנה ואי אפשר לעשות על ידי אחרים, יעשה מה שבא לידו קודם ואין רשאי להמתין. אבל בחדא מצוה בכדי לעשותה יותר משובח ומן המובחר רשאי להמתין.

המהר"ם שיק מביא ראיות לדברי החכם צבי, שבמצוה אחת ממתינים כדי לעשותה מצוה מן המובחר. נביא את הראיה האחרונה מתוך ספר תרומת הדשן.

וכן קיימא לן באורח חיים סימן תכ"ו [סעיף ב] כדברי התרומת הדשן סימן ל"ה, דיש להמתין עם קידוש הלבנה עד מוצאי שבת כדי לעשותן מן המובחר. 3

המהר"ם שיק מחזק את המסקנה שבמצוה אחת ממתינים כדי לעשותה מצוה מן המובחר על ידי ראיה ממעשי האבות.

ונראה לי ראיה לזה, דהנה קשיא לי איך נשא יצחק אבינו בן מ' שנה, ויעקב אבינו בן פ"ד שנה, הלא בן נח מצווה על פריה ורביה עד שעת מתן תורה, וזמן פריה ורביה הוא בן כ'. ויותר קשה על אברהם אבינו שהיה הראש לזריזין, ומיניה ילפינן [פסחים, דף ד עמוד א] זריזין מקדימין מצפרא, ואיך לא נזדרז ליתן אשה לבנו מיד בזמן מצותו. והיה אפשר לדחות דעל פי הדיבור עשו, שידעו שעדיין לא נולדו זיווגם. אמנם איך יתיישבו דברי המדרש שהביא רש"י ז"ל בחומש [בראשית, כב כ], על הפסוק ויהי אחרי הדברים האלה ויגד וגו', שאחרי הרהורי הדברים וכו' שהיה אברהם מיצר שלא נשא אשה לבנו. ואם כן קשה מתחילה מאי קסבר. ונראה דטעמם, דעיקר חפצם היה להוליד בנים זרע קודש שיקרא בהם שמם, ולכך המתינו עד שישתקע רתיחת הדם והמיית הטבע ויתעלו ויתקדשו ביתר שאת ועוז, ועל ידי זה גם בניהם אחריהם יהיו קדושים והגונים, ועל זה קרא יעקב ליוסף [בראשית, לז ג] בן זקונים, שנולד לו בזקנותו ובקדושתו. ועל כל פנים נראה שזהו טעמו של אברהם אבינו עליו השלום שהמתין עד שילמדנו ביתר שאת ויתקדש, למען יהיו בניו טובים וישרים. איברא דעדיין קשה, דהרי כתב התרומת הדשן דמה שאפשר להמתין כדי שיהיה מצוה מן המובחר זה דוקא שיהוי לזמן מועט, אבל שיהוי לזמן מרובה דיש לחוש למיתה, אמרינן ביבמות [דף לט עמוד א] כל שיהוי מצוה לא משהינן וכמו שהאריך שם 4, ואם כן קשיא עדיין על אבותינו. אמנם לאחר העיון לא קשה מידי, דזיל בתר טעמא, הא דלא משהינן הוא משום חשש מיתה, ואבותינו היו בטוחים שלא ימותו, כי ה' הבטיח לו [בראשית, כא יב] כי ביצחק יקרא לך זרע. וכן יעקב הובטח [שם, כה כג] ולאום מלאום יאמץ, אם כן שוב שפיר המתינו. ובזה אתי שפיר כוונת המדרש הנזכר לעיל, דלאחר העקידה, שראה אברהם אבינו דאף על גב דהבטיח לו ה', מכל מקום היה אפשר שיומת על פי ה', ואם כן שוב היה לו לחוש למיתה, ונתחרט על שלא השיא לבנו אשה, ונתבשר לו שנולד זיווגו, ואתי שפיר הכל. [מהר"ם שיק, בראשית, מצוה א, פריה ורביה]

מתוך דברים אלה מגיע המהר"ם שיק למסקנה.

ומבואר מזה ראיה גדולה לתרומת הדשן, דזמן מועט אפשר להמתין, והיינו שיעור ז' ימים, וכמו שהוכיח השער המלך בפרק ד' [הלכה ט"ז] מהלכות סוכה [דבור המתחיל 'ודע'], וכן מוכח מדברי התרומת הדשן הנזכר לעיל דרשאי להמתין זמן מועט בכדי לעשות מצוה יותר מן המובחר, אבל זמן מרובה אסור. 5

המהר"ם שיק מסכם את תשובתו לשאלה הראשונה האם מותר להשתהות זמן מרובה, דהיינו יותר משבעה ימים, כדי למצוא שידוך הגון יותר.

על כל פנים בנידון שלנו אין היתר לשהות זמן מרובה כדי שיעשה שידוך יותר מן המובחר ושידוך יותר הגון.

המהר"ם שיק משיב גם לשאלה האם מותר לדחות שידוך מפני ביטול יראה, דהיינו לדחות את הנישואין כדי לא להינשא לאשה שאינה הגונה-

אמנם כל זה בחשש ביטול תורה, אבל בחשש ביטול יראה להתדבק עם אנשים שאינם הגונים, פשיטא דרשאי וחיוב עליו שלא להתדבק עמהם, עיין ברמב"ם בפרק ו' מדעות [הלכה א], להרחיק מעליהם דרכו, 'ואל תקרב אל פתח ביתה' דרשו חכמינו זכרונם לברכה [עבודה זרה, דף יז ע"א] על מינות וזנות. וקל וחומר יש, הרי אמרו [רמב"ם, הלכות אישות] אם יצרו מתגבר ישא אפילו אם יבטל מתורה, אלמא משום ביטול יראה מבטלין תלמוד תורה דעדיפא מפריה ורביה, וכל שכן משום חשש ביטול יראה שצריך לבטל פריה ורביה, ולא תעשה עדיפא מעשה כל זמן דלא שייך עשה דוחה לא תעשה, כדאיתא בפרק קמא דיבמות [דף ז, ע"א]. ואפילו צריך לבטל לעולם, כן נראה לפי עניות דעתי. 

למדנו שכדי שלא להידבק באשה שאינה הגונה מותר להתעכב גם אחרי גיל עשרים. 

בסיום פרק זה הדן בדחיית שידוך מסיבות שונות, נביא את דברי המדרש על נדב ואביהוא בניו של אהרן הכהן, אשר מתו בהקריבם אש זרה לפני ה' ביום הקמת המשכן. המדרש מונה את הסיבות השונות שבגללן מתו נדב ואביהוא, ומובאים גם דבריו של אבא חנן

אבא חנן אומר- על ידי שלא היו להם נשים, וכתיב 'וכפר בעדו ובעד ביתו'. אמר רבי לוי- שחצים היו הרבה והיו אומרים- איזו אשה הוגנת לנו? הרבה נשים היו יושבות עגונות וממתינות להם, והיו אומרים- אחי אבינו מלך, אבינו כהן גדול, אחי אמנו נשיא, אנחנו סגני כהונה, איזו אשה הוגנת לנו? רבי מנחמא בשם רבי יהושע בר חנינא אמר, עליהם הוא אומר 'בחוריו אכלה אש ובתולותיו לא הוללו' (תהילים עח סג), למה בחוריו אכלה אש? על בתולותיו שלא הוללו. [מדרש תנחומא, פרשת אחרי מות, סימן ו]

המדרש מדגיש שהרבה מן הסיבות שבגללן אדם עלול לדחות שידוך אינן נוגעות ביראת שמיים, אלא הן סיבות חיצוניות ולא מהותיות. על כן חשובים עין טובה, ענוה וצניעות בבחירת בת הזוג. אף על פי שמותר לדחות את הנישואין מפני ביטול יראת שמים, אין לייחס חשיבות לייחוס, כבוד ושאר דברים שאינם מעידים על פנימיות האדם ומעלותיו. 

 

הערות שוליים

1. דף נח עמוד א 🔼
2. המהר"ם שיק דן גם בשאלה שלישית- מה הדין כשחשקה נפשו בתורה ויצרו לא גובר עליו וחושש לביטול תורה. דבריו בשאלה זו יובאו בפרק 'דחיה עבור לימוד תורה במי שיצרו לא גובר עליו – שיטת הרמב"ם-אין קצבה לדבר'. 🔼
3. נביא ונבאר את דברי תרומת הדשן.
כתב השולחן ערוך ובהגהת הרמ"א, בהלכות ראש חודש:
אין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו נאים: הגה : ודוקא אם ליל מוצאי שבת הוא קודם י' בחדש אז ממתינין עד מוצאי שבת, אבל אם היא אחר כך אין ממתינין עד מוצאי שבת שמא יהיו ב' לילות או ג' או ד' עננים ולא יראו הלבנה ויעבור הזמן. וכשמקדשין אותה בחול, יש ללבוש בגדים נאים (תרומת הדשן סימן ל"ה). [שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תכ"ו, הלכות ראש חודש, סעיף ב]
למדנו מדברי הרמ"א, שאם ליל מוצאי שבת חל מהעשירי בחודש והלאה, אסור להמתין עד מוצאי שבת כדי לקיים מצוה מן המובחר. טעם הדבר הוא החשש שמא הלילות שאחריו יהיו מעוננים ויעבור זמן המצוה לגמרי, דהיינו יעבור ליל ט"ו בחודש. נמצא שרק אם חל מוצאי שבת בליל תשיעי או לפניו, כלומר לפחות שבוע ימים לפני ליל ט"ו בחודש- מותר לדחות את קידוש הלבנה למוצאי שבת. בספר תרומת הדשן מבואר הטעם לדבר- כאשר יש חשש שתעבור המצוה, אסור להשתהות כדי לעשותה מצוה מן המובחר:
שאלה: הרואה לבנה בחדושה בימי החול, ואומר נמתין לברך על חדושה למוצאי שבת, יפה הם עושין או לאו.
תשובה: יראה דיש לחלק בדבר. היכא דליל מוצאי שבת הבא בקרוב, אינו לילות הרבה בחודש, כגון ז' או ח' בחודש, שאפילו אם יהא מעונן במוצאי שבת וב' וג' או ד' לילות אחריו עדיין יש זמן לברך עד סוף ליל ט"ו, כהאי גוונא יפה להמתין עד מוצאי שבת. דכתב אור זרוע דאין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהן מבושמין ובכלים נאים. אבל אם ליל מוצאי שבת הבא יהא לילות הרבה בחודש, שאם יהיה מעונן בו וב' וג' או ד' לילות אחריו יעבור זמן הברכה, כהאי גוונא אין להמתין עד מוצאי שבת, דכל היכא דראוי הוא להסתפק שתעבור המצוה, אין משהין אותה אפילו כדי לעשותה יותר מן המובחר. [תרומת הדשן, סימן לה]
🔼
4. תרומת הדשן מביא ראיה לדבריו מהגמרא במסכת יבמות, שם מובאת מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי יהושע בן לוי על מצות היבום. נבאר את המחלוקת- אדם שמת בלא בנים ויש לו אחים מן האב, מצווה על הגדול שבאחים לייבם את אשת האח המת, דהיינו לשאת אותה לאשה ולהקים זרע לאחיו. אם הגדול שבאחים אינו חפץ לייבם אותה מצוה עליו לחלוץ, דהיינו לעלות עמה אל בית הדין שם היא חולצת את נעלו ויורקת בפניו, ומותרת להינשא לאיש אחר. במצות הייבום שני סדרי עדיפויות- המעלה הראשונה היא שמצוה בגדול שבאחים, ואם הגדול שבאחים אינו בנמצא המצוה עוברת אל הגדול מבין האחים הנותרים. המעלה השניה היא שעדיף לייבם ולא לחלוץ. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי נחלקו בדין כאשר האח הגדול רוצה לחלוץ ואחיו הקטן ממנו רוצה לייבם. רבי יוחנן אומר שייבום הקטן (דהיינו ביאתו) עדיפא, ורבי יהושע בן לוי אומר שחליצת הגדול עדיפא. הלכה נפסקה לבסוף כרבי יוחנן. מכל מקום, גם רבי יוחנן וגם רבי יהושע בן לוי מסכימים שאין להשהות מצוה כדי לעשותה מצוה מן המובחר, ומכאן ראייתו של תרומת הדשן:
וראייה מהא דגרסינן פרק החולץ (יבמות לט, א), איתמר ביאת קטן וחליצת גדול, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי , חד אמר ביאת קטן עדיפא משום דמצוה ביבום, וחד אמר חליצת גדול עדיפא משום דמצוה בגדול. ופריך עלה ממתניתין תלה בקטן עד שיגדיל אין שומעים לו אלא אומרים לו עליך מצוה או חלוץ או יבם. ואי סלקא דעתך דאמרינן ביאת קטן עדיפא, נינטר דילמא מייבם, ומשני כל שיהוי מצוה לא משהינן. ולאידך מאן דאמר פריך נמי ממתניתין דתנן תלה בגדול עד שיבא ממדינת הים אין שומעין לו, ואי סלקא דעתך חליצת גדול עדיפא נינטר לגדול דילמא אתי וחליץ, ומשני נמי הכי כל שיהוי מצוה וכו', אלמא דלא משהינן מצוה כדי לעשותו מן המובחר כי התם דלחד מאן דאמר ביאת קטן עדיף ולחד בגדול עדיפא, ואפילו הכי לא משהינן לה. מכל מקום מוכח התם, דדוקא בדראוי להסתפק שתעבור המצוה אז לא משהינן לה, אבל בשאין ראוי להסתפק לא. ותדע דאמאי נקט תנא ובגדול עד שיבא ממדינת הים, ליתני עד שיבא ממדינה למדינה בארץ ישראל דלא משהינן, אלא דוקא נקט בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבא ממדינת הים לא משהינן, משום דשמא ימות הקטן והגדול לא יבא לעולם ממדינת הים ותעבור המצוה, לכך לא משהינן, אבל ממדינה למדינה דקרוב הדבר שיבא משהינן. והוא הדין בנידון דידן. ולפי זה הא דכתב בהגה"ה במיימוני דנהג מור"ם כשהיה מקדים לברך בחול כדי שלא יעבור זמן שהוא עד ט"ז בחודש, היה לובש סרבל מכובד שהיה לו, על כרחנו אין רצונו לומר שבמוצאי שבת היה ודאי עובר זמן, אלא רצונו לומר ראוי להסתפק שיעבור, כדבארתי לעיל. והנראה לעניות דעתי כתבתי. [תרומת הדשן, סימן לה]
🔼
5. בהמשך מוכיח המהר"ם שיק שחשש מיתה לזמן מרובה הוא רק חשש מדרבנן. 🔼
דילוג לתוכן