'שמם אדם'

אלירן חביב

1. הקדמה

מצוות הנישואין היא מצוה יסודית אשר מצבו הרוחני של האדם וחיי העולם הבא שלו תלויים בה. מתוך תהפוכות הדורות האחרונים והשפעתה החזקה של תרבות המערב

לפרק המלא »

9. צבא ונישואין ביהדות

המושג 'צבא' הנידון בפרק זה כולל בתוכו שני יסודות מהותיים. היסוד הראשון, הוא השירות למען הציבור- היוצא לצבא מחוייב בעת הצורך לצאת מחייו הפרטיים, ולהקריב

לפרק המלא »

12. מצות האב להשיא את בנו

חכמינו זכרונם לברכה חייבו בחור בסיום שנתו השמונה עשרה להתחיל להשתדל במצות הנישואין. מאידך ידעו חכמים כי לרובם המוחלט של הבחורים אין יכולת כלכלית לקיים

לפרק המלא »

13. פרנסה

דרך בעלי הדעה הגמרא במסכת סוטה מלמדת על הסדר הנכון בהנהגת האדם בנישואיו, והוא שיבנה תחילה בית, ימצא מלאכה המפרנסת אותו ואחר כך ישא אשה.

לפרק המלא »

14. מצות הצדקה

חובת הציבור להשיא את העני ואת היתום מכיון שאפילו עני המחזר על הפתחים חייב לשאת אשה, חובת הציבור לסייע ביד העני והיתום להינשא ולתמוך בהם

לפרק המלא »

16. בן עזאי

על התנא בן עזאי מספרת הגמרא שלא קיים מצות פריה ורביה. יש האומרים שמעולם לא נשא אשה ויש אומרים שנשא אשה- והיא בתו של רבי

לפרק המלא »

18. מצות הנשים

הנשים אינן מצוות במצות עשה של פריה ורביה אך הן מצוות להינשא מטעמים אחרים בהם נעסוק בפרק זה. יש לציין בפתיחת הפרק שסוגיית מצוות הנשים

לפרק המלא »

20. דרך הטבע

דרך הטבע הרצון בזוגיות בגיל הנעורים הוא דרך הטבע. רצון זה מתגבר בסוף גיל הנעורים. דבר זה מובא בפירוש התפארת ישראל על פרקי אבות. בן

לפרק המלא »

21. קדושת הברית

קדושת הברית יראת ה' טהורה עומדת לעד (תהילים, יט, י). אמר רבי חנינא זה הלומד תורה בטהרה. מאי היא? נושא אשה ואחר כך לומד תורה.

לפרק המלא »

22. מחלות הנפש

מחלות הנפש כבר הבאנו את דברי החפץ חיים 1 שאמר שאיחור הנישואין עלול להביא את האדם לידי מחלות. בפרק זה יבואר מדוע נראה שכוונת החפץ חיים

לפרק המלא »

23. גיל ההתבגרות בתורה

פרק זה עוסק בגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות ביהדות מתחיל משעה שהנער והנערה מתחייבים במצוות התורה בבית דין של מטה- כאשר האיש בן שלוש עשרה והאשה

לפרק המלא »

27. אתחלתא דגאולה

"הנה אנכי שֹלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" בדורנו כבר זכינו

לפרק המלא »

28. סוף דבר

בסוף הדברים יש להתייחס למספר סוגיות שלא נידונו באופן ראוי בתוך הספר. ראשית, יאמר השואל, אמנם בחור מצווה להיכנס לתוך מסגרת הנישואין עד שימלאו לו

לפרק המלא »

33. קדושת המחשבה

בסוף הפרק 'ללמוד תורה או לישא אשה', הובאה ההלכה שהרהור עבירה הוא איסור בפני עצמו מן התורה. מכיוון שספר זה עוסק בין השאר באיסור ההרהור,

לפרק המלא »
דילוג לתוכן